STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

przekazanie wiedzy z zakresu programów operacyjnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 oraz zasad i procedur wnioskowania o środki pomocowe. Studia mają charakter interdyscyplinarny i ukierunkowane są na zdobycie umiejętności w zakresie szeroko rozumianej problematyki przygotowania projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, kryteriów ich oceny i zarządzania wdrażaniem projektów oraz ich monitorowania i ewaluacji. Ponadto w trakcie studiów ich uczestnicy nabędą umiejętności pisania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych z uwzględnieniem obowiązujących procedur.


Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

    wpłata jednorazowa - 3500,00 zł
    II raty x 1900,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
    IV raty x 1000,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

 

Program studiów

(obejmuje 182h zajęć dydaktycznych)

 

 

 1. Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Prawo krajowe i unijne. – 20 godzin
 2. Charakterystyka programów operacyjnych w latach 2014-2020-14 godzin
 3. Procedury wnioskowania – 10 godzin
 4. TWORZENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - 30 godzin
 5. Przygotowanie dokumentacji projektowej- 16 godzin
 6. Kryteria oceny projektu – 12 godzin
 7. Promocja projektów – 10 godzin
 8. Zarządzanie wdrażaniem projektu – godz. 12 godzin
 9. Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem- 14 godzin
 10. Monitoring i ewaluacja projektu. Sprawozdawczość – 12 godzin
 11. Kontrola zarządcza – 18 godzin
 12. Zagrożenia związane z wystąpieniem nieprawidłowości, błędów i oszustw w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską – 10 godzin.
 13. Seminarium dyplomowe - 8 godzin

 

TWORZENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - OPIS CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

 

 1. Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE matryca logiczna projektu
 2. Wniosek o współfinansowanie projektów społecznych - warsztat podstawowy  przygotowanie wniosku w ramach EFS (warsztat)
 3. Finanse w projektach społecznych - warsztat podstawowy przygotowanie budżetu do wniosku w ramach EFS (warsztat)
 4. Wniosek o współfinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw wraz z biznes planem - warsztat podstawowy  
 5. Przygotowanie wniosku inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w ramach EFRR (warsztat)
 6. Finanse w projektach inwestycyjnych - warsztat podstawowy Przygotowanie biznes planu i budżetu do wniosku inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w ramach EFRR (warsztat)
 7. Wniosek o współfinansowanie projektów infrastrukturalnych JST wraz z studium wykonalności - warsztat podstawowy przygotowanie wniosku infrastrukturalnego JST w ramach EFRR (warsztat)
 8. Finanse w projektach infrastrukturalnych - warsztat podstawowy  
 9. Przygotowanie studium wykonalności  do wniosku infrastrukturalnego JST w ramach EFRR (warsztat)
 10. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach jednego obszaru tematycznego (zajęcia w pracowni komputerowej): projekty społeczne lub projekty inwestycyjne przedsiębiorstw lub projekty infrastrukturalne JST

 

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl