REGULAMIN

STUDIA PODYPLOMOWE GOWORK.PL

 

§ 1 OGÓLNE INFORMACJE O STUDIACH

1. Właścicielem studiów podyplomowych jest GoWork.pl  Andrzej Kosieradzki, zwany dalej Organizatorem.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przepadku zmniejszenia jej liczebności poniżej 15 osób. Organizator może zaproponować słuchaczowi przejście na inną specjalność lub dołączenie do grupy w terminie późniejszym, np. o semestr później.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej integralnych części wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie i jej integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2 SŁUCHACZE STUDIÓW

1. Słuchacz studiów podyplomowych posiada prawa określone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki i samorozwoju w warunkach poszanowania godności osobistej i tolerancji.

2. W szczególności słuchacz ma prawo do:

 1. dwóch egzaminów poprawkowych
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej,

 1. nietykalności osobistej oraz ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 3. zapoznania się z programem nauczania, jego celami i treścią, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz innymi dokumentami regulującymi organizację studiów podyplomowych na danym kierunku,
 4. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści programowych oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra i uczuć innych osób,
 6. składania podań i wniosków do organizatora studiów i uzyskania odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie chyba, że sprawa będzie wymagała dłuższego terminu rozpatrzenia,
 7. uzyskania pomocy ze strony opiekuna, w celu rozwiązania swoich problemów,
 8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce,

pomocy w przypadku trudności w nauce,

 1. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych przeznaczonych na potrzeby studiów podyplomowych
 2. poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych ze strony całej społeczności studiów podyplomowych,
 3. informacji o terminie i tematyce pisemnych prac kontrolnych, tzw. klasówek, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 4. informacji o wynikach pisemnych sprawdzianów kontrolnych w przeciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia,
 5. zgłaszania do opiekuna studiów, nauczyciela lub organizatora nieprawidłowości w funkcjonowaniu studiów podyplomowych i przejawów łamania praw słuchaczy.

3. Słuchacze mają w szczególności obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów
 2. usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej do dnia 1 każdego miesiąca w przypadku zajęć, na których obecność jest wymagana
 3. aktualizowania swoich danych osobowych i kontaktowych u opiekuna studiów podyplomowych
 4. systematycznego uzupełniania wpisów w indeksie, potwierdzających zaliczenia egzaminów
 5. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.

 

§3 SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

1. Organizator skreśla słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:

 1. rezygnacji ze studiów złożonej w formie pisemnej
 2. rażąco ciężkich przewinień jak: kradzież, pobicie, zniewaga nauczyciela,
 3. sprzedaż i kupno narkotyków, picie alkoholu, wnoszenie na teren uczelni niebezpiecznych przedmiotów
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (50% godzin w semestrze)

2 W przypadku skreślenia Słuchacz ma prawo odwołać się w terminie 14 dni do Organizatora studiów podyplomowych.

3. Rezygnacja z nauki dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji z nauki składa się w biurze Organizatora lub wysyła listem poleconym.

§4 INNE

1. Studia podyplomowe są odpłatne.

2. Wysokość i zasady pobierania opłat każdorazowo ustala Organizator  w Zarządzeniu obowiązującym na dany rok akademicki.

3. Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Organizatorem a słuchaczem.

4. Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona:

a)    w całości wymaganej kwoty przed terminem rozpoczęcia zajęć,

b)   ratalnie, zgodnie z Zarządzeniem obowiązującym na dany rok akademicki.

 

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl